ASSESSORAMENT FAMILIARS I PACIENTS

Gestor de recursos

La gestió de recursos

Proporciona l’acompanyament i l’anàlisi des d’una visió global, a partir de la qual un professional especialitzat valora les necessitats de la persona amb demència, les de la seva família o les de l’entorn, des d’on avalua, suggereix, organitza i recolza un grup de múltiples serveis per satisfer les necessitats complexes d’una persona específica.

DESCARREGAR DOCUMENT

Objectius

 • Oferir serveis coordinats i integrats a l’atenció social i sanitària de la persona i en el seu entorn habitual, orientats a les necessitats de la persona, família i entorn, amb un abordatge multidimensional, de manera eficient i sostenible.
 • Ajudar les persones a trobar el seu màxim grau d’autonomia i de benestar.
 • Detectar les necessitats reals per poder oferir serveis específics i eficients per aquestes.

Orientats cap a la persona

 • Assegurar que els serveis proporcionats són adequats per a les necessitats d’aquesta persona específica.
 • Servir com a únic punt de contacte que coordina la provisió de serveis que provenen de sistemes diferents i fragmentats.
 • Millorar l’accés i la continuïtat entre els serveis.
 • Recolzar la persona.

Orientats cap a la família o entorn proper

 • Oferir eines i tècniques que tenen a veure amb tenir cura de les persones am demència.
 • Detecció de les necessitats de la família o entorn en la situació específica que s’està vivint en aquell moment.
 • Recolzar i acompanyar en un pla individualitzat de recursos.

Dirigit a

 • Persones amb un diagnòstic de deteriorament cognitiu i al seu familiar de referència o persona del seu entorn proper.
 • Familiars que tenen cura d’una persona amb deteriorament cognitiu.

Partim de

Existeix una fragmentació dels serveis públics que una persona amb demència i la seva família pateixen; Per afrontar-la, des d’ Alzheimer Catalunya, hem creat la figura del gestor de recursos, basant-nos en la figura del Case management, que va néixer als Estats Units a la dècada dels anys 70 i que es tradueix aquí com la figura del gestor personal.

És tracta d’un model d’intervenció holístic, centrat en la persona, com un tot inserit en un entorn, que potencia l’autonomia personal i la participació social i, sobretot, que facilita l’accés a recursos coordinats que responen a les necessitats integrals de les persones.

És un mètode de coordinació i acompanyament en el qual un professional valora les necessitats de la persona, de la seva família quan sigui adequat, i organitza, coordina, monitoritza, avalua i recolza un grup de múltiples serveis per satisfer les necessitats complexes d’una persona específica.

Metodologia

Cada persona necessitarà una metodologia única a partir de les seves necessitats.

Fem una primera intervenció amb la detecció de necessitats, partint de l’observació i l’escolta activa, cercant aquelles necessitats que tinguin a veure amb les bases de l’atenció centrada en la persona. I ho fem per poder dibuixar realment un primer mapa de necessitats de la persona i de l’entorn.

Per poder elaborar aquest primer dibuix, sobre les necessitats escoltades, les demandes i les necessitats observades per part del professional, es planteja que la primera intervenció sigui en el propi entorn real de la persona, on ella viu i desenvolupa les seves activitats diàries.

A partir d’aquesta primera intervenció, es planteja elaborar un informe escrit, fonamentat en el model de l’Atenció Centrada en la Persona, proposant un ventall de serveis pensats específicament per a les necessitats de la persona.

Oferir aquest ventall de recursos i serveis, per donar resposta a la demanda plantejada, és la tasca del professional que està realitzant aquest acompanyament. I és des d’aquí que es planteja la necessitat de poder fer-ne un seguiment, així com de la cobertura, o no, de la situació de la persona afectada i la família.

*El cost d’aquest servei serà en funció de les necessitats detectades en l’informe inicial.