Preguntes freqüents sobre la tutela i la curatela

Tutela, curatela Alzheimer Catalunya Fundació

Quan tenim un familiar amb demència apareixen paraules com tutela, curatela… Però què és ser tutor legal d’una persona? Quan una persona és diagnosticada amb Alzheimer, l’hem d’incapacitar? Per això resolem les preguntes freqüents sobre la tutela i la curatela.

1. Quan és necessària una mesura de protecció?

L’autonomia i la capacitat de prendre decisions és un factor molt important de la nostra vida i totes les persones tenen dret a poder exercir la seva voluntat.

Per tant, les mesures de protecció han de ser un instrument que s’ha d’exercir només com a última opció, quan sigui absolutament necessari per tal d’assegurar que es protegeixen els drets i interessos de les persones que no poden governar-se per elles mateixes.

El fet de patir una demència no significa que s’hagi de modificar la capacitat d’obrar.

Hi ha persones diagnosticades de demència i són capaces de viure de forma autònoma si poden comptar amb el suport necessari ja sigui de la família, amics, veïnat o de la xarxa de serveis socials.

Només s’ha de plantejar un procés de modificació de la capacitat d’obrar en cas que la persona no pugui governar-se per ella mateixa o prendre decisions sense tenir en compte les conseqüències dels seus actes, ja sigui per acció o omissió, i que puguin afectar al seu benestar.

2.Què és la modificació de la capacitat d’ obrar?

La capacitat d’obrar és la capacitat que tota persona té per realitzar actes, prendre decisions i, en definitiva, exercir els drets dels quals és titular. Aquesta capacitat s’adquireix amb la majoria d’edat.

En cas que la persona no pugui governar-se per ella mateixa pot ser necessari modificar judicialment la capacitat d’obrar, per tal de protegir els seus drets i interessos i assegurar el seu benestar.

3. Com puc saber si el meu familiar necessita una mesura de protecció?

Les mesures de protecció són necessàries quan la persona no pot governar-se per ella mateixa o no és conscient dels seus actes i les conseqüències dels mateixos.

Existeixen escales de valoració que poden ajudar a determinar si una persona necessitar una mesura de protecció, però la decisió final li correspon sempre al jutge.

Si tens qualsevol dubte, consulta amb Alzheimer Catalunya Fundació i t’assessorarem.

4. Com es pot iniciar un procediment per modificació de la capacitat?

Si la família detecta que la persona no és capaç de governar-se per ella mateixa pot recórrer a un advocat perquè iniciï el procediment judicial. També la pot sol·licitar directament a fiscalia. Aquesta també pot ser sol·licitada per professionals de l’entorn (Serveis Socials, etc. ), o per la mateixa persona.

Per a més informació, Alzheimer Catalunya Fundació ofereix assessorament tant a famílies o com a professionals que necessitin conèixer amb més detall el procés i com iniciar-lo.

5. Qui pot ser tutor, curador o defensor judicial?

Pot ser tutor, curador o defensor judicial, una persona física o una fundació tutelar sense ànim de lucre.

Primer, el jutge valorarà la possibilitat que sigui la família qui assumeixi la protecció.

En cas que no hi hagi família o que no pugui fer-se càrrec de la tutela o la curatela, el jutge pot nombrar una fundació tutelar com Alzheimer Catalunya Fundació.

La nostra fundació ofereix assessorament a totes aquelles persones que vulguin saber més sobre la idoneïtat de prendre mesures de protecció.

6. Quines són les funcions d’ un tutor?

El tutor és el representant legal de la persona en tots els aspectes especificats a la sentència:

  • Assegurar que es cobreixin tots les seves necessitats bàsiques (alimentació, habitatge, salut, etc.).
  • Exercir de responsable legal i jurídic en aquells aspectes dictaminats per la sentència.
  • Administrar els béns de la persona.
  • Centrar l’atenció en la persona.
  • Assegurar el benestar físic, emocional i material de la persona i respectar els seus desitjos sempre que sigui possible.
  • Rendir comptes anualment i de totes les accions realitzades davant del jutge.
  • Informar dels canvis rellevants en la persona: estat de salut, lloc de residència, situació personal, etc.
  • Demanar autorització judicial en cas de realitzar vendes d’immobles.
  • Malgrat que el tutor representa a la persona, és important que sempre tingui en compte la voluntat de la persona i que li faciliti tots els recursos perquè pugui ser el màxim d’autònom possible. La Tutela està regida per la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, concretament el Capítol II.

7. Quines són les funcions d’un curador?

El curador complementarà la capacitat i exercirà l’assistència en aquells aspectes econòmics, judicials o personals determinats a la sentència i a més a més, haurà de donar suport a la presa de decisions sempre que sigui necessari.

La curatela no implica representació legal ja que la persona pot actuar per ella mateixa però precisa assistència en algun aspecte concret dictaminat a la sentència. Per tant, és un complement de la capacitat.

8. Què vol dir ser representat legal d’ algú?

Ser representant legal d’algú implica actuar per compte i en interès d’aquesta persona, amb plens efectes jurídics sobre la mateixa. És a dir, la capacitat legal de poder prendre decisions i realitzar actes jurídics en nom i benefici d’una altra persona.

9. Quina és la diferència entre tutela i curatela?

La tutela és una mesura de protecció que implica que el tutor és responsable i representant legal de la persona. És a dir, que té la capacitat de prendre qualsevol decisió i realitzar qualsevol acte jurídic en nom d’aquesta.

En canvi, la curatela és un complement de la capacitat. El curador assisteix i complementa la capacitat de la persona en aquells aspectes dictaminats per sentència que poden ser personals, patrimonials i mèdics però la persona segueix tenint capacitat d’obrar en la resta d’aspectes de la seva vida.

10. Tinc un familiar amb demència. Puc demanar a la fundació que gestioni la mesura de protecció?

Sí. Alzheimer Catalunya Fundació, entre altres funcions, s’encarrega d’exercir les mesures de protecció per a persones amb demència quan la família no hi és o no pot fer-ho.

Si per algun motiu la família no es pot fer càrrec de la mesura de protecció, pot sol·licitar a la nostra entitat la gestió i que iniciï un procés de pretutela  mentre es realitzin els tràmits judicials.