Un 48% de les persones enquestades han empitjorat el seu grau de dependència durant el confinament

Estudi impacte COVID 19_Alzheimer Catalunya Fundació

El confinament ha tingut un impacte negatiu en les persones amb Alzheimer. De fet, segons l’enquesta realitzada a 100 persones tutelades per Alzheimer Catalunya Fundació han empitjorat el seu estat físic que es materialitza en el seu grau de dependència. De fet, el 48% d’aquestes han estat revalorades a un grau 2 de dependència. Això implica una pèrdua molt important de la mobilitat i té un impacte directe en la percepció de qualitat de vida.

Increment de les contencions

Una altra dada important que mostra l’enquesta és l’augment considerable de l’ús de les contencions tant físiques com farmacològiques durant la crisi de la COVID-19. Les més utilitzades han estat les barres anticaiguda del llit amb un 63% dels casos, seguit de l’ús del cinturó abdominal en un 34% dels casos i el 3% restant ha estat per l’ús de les canelleres. De fet, les mesures de contenció han tingut una durada d’entre 7 i 12 hores en el 86% dels casos. Només un 3% han superat les 24 hores.

Més deprimits

Una altra dada que se’n desprèn de l’enquesta és l’impacte psicològic negatiu que ha tingut el confinament. Un 34% dels enquestats ha mostrat un augment de la simptomatologia depressiva; un 19%, manifesten una exacerbació dels trastorns de conducta i dels símptomes neuropsiquiàtrics (deliris, al·lucinacions i agitació); i un 12% dificultats per conciliar o mantenir el son. Això es deu a la interrupció de les rutines diàries, la reducció de la interacció social i accés a fonts i xarxes de suport i la manca d’exercici físic i activitats agradables i estimulants.

A nivell cognitiu ens troberm que prop d’un 25% han patit un empitjorament en totes les àrees cognitives (orientació, atenció i concentració, memòria i llenguatge).

L’impacte del COVID en residències i domicilis

Les persones enquestades són tutelades per Alzheimer Catalunya Fundació. D’aquestes, el 75% viuen en un centre residencial i el 25% restant en un domicili. L’enquesta ha posat de manifest que, viure en l’entorn domiciliari s’ha convertit en un factor de protecció davant la COVID-19. Del 42% de persones infectades, només  un 5%  viuen a domicili, la gran majoria dels contagis per tant s’ha produït en institucions.

L’estudi

L’enquesta neix amb l’objectiu de conèixer l’impacte que ha tingut el COVID-19 a les persones amb demència des d’un punt de vista holístic per impulsar accions de suport psicosocial dirigides a la prevenció i a garantir al màxim el seu benestar davant els efectes negatius de la pandèmia.

Aquesta s’ha realitzat a un total de 100 persones tutelades per Alzheimer Catalunya Fundació, mitjançant entrevista telefònica amb els cuidadors/es domiciliaris o el/la professional de referència de les residències durant el juliol.