La incertesa de la tornada a “l’escola” per a la gent gran

Tornada als centres de dia_Alzheimer Catalunya Fundació

Els centres de dia són equipaments diürns d’atenció sociosanitària on les persones grans amb algun grau de deteriorament físic o cognitiu (demència tipus Alzheimer), o altres discapacitats reben una atenció amb una finalitat rehabilitadora i de cura.

Ara que tornen a posar-se en marxa tots els centres i hospitals de dia, caldria tenir en compte les necessitats específiques d’aquestes instal·lacions i dels usuaris igual que es fa amb la posada en marxa de les escoles. I més tenint en compte que a Catalunya hi ha uns 6.030 centres de dia per a persones grans segons dades de desembre de 2012, i total de 18.858 places en el 2018.

La tornada als centres

De fet, igual que és important que els infants i joves tornin a l’escola i instituts, també és necessari que les persones grans puguin retornar als centres de dia per continuar amb el seu tractament de psicoestimulació i a les activitats físiques. A més, la tornada a la seva rutina també permet cobrir les necessitats sociofamiliars, i la descàrrega per als familiars i cuidadors principals.

Tot i això, l’administració pública no té en compte aquest grup de la població. De fet, cal destacar que les persones grans amb demència o Alzheimer són molt més vulnerables que els infants. A més té una implicació directa a nivell familiar perquè són tant o més dependents que els infants. I el fet que aquests mesos s’hagi suspès les activitats als centres de dia ha estat un perjudici per les persones amb deteriorament cognitiu. Aquestes han perdut el suport terapèutic no farmacològic però també ha tingut afectació als cuidadors (familiars o professionals) que els ha generat una desintegració de la funcionalitat familiar establerta fins ara.

Aquests darrers mesos, he vist com les administracions han treballat perquè es pugui reprendre les activitats escolars. De fet, s’ha elaborat un protocol en el cas de detecció de possibles casos de coronavirus on s’inclou la continuïtat de la formació. Però no ha passat el mateix pels centres de dia on no s’ha establert cap pla estratègic perquè les persones amb Alzheimer puguin continuar si es veu alterada l’activitat del centre pel coronavirus. I és necessari. Els centres de dia són serveis que poden beneficiar al malalt d’Alzheimer, a la societat i la família. El motiu és que és un espai de cura també hi ha estudis que demostren que l’assistència a aquests centres redueix o retarda la institucionalització de la persona amb Alzheimer.

Domènec Gil

Neuròleg. Alzheimer Catalunya Fundació