Què són els símptomes psicològics i conductuals de les demències

Píndola de Coneixement. Els Símptomes Psicològics i Conductuals de les Demències (SPCD) engloben diverses tipologies de reaccions psicològiques, psiquiàtriques i conductuals que desenvolupen les persones amb diagnòstic de demència. Aquests símptomes solen aparèixer en el 85% de casos de demència i ho poden fer en qualsevol etapa de la malaltia, tot  i que habitualment no són permanents.

 

Tipologia de Símptomes Psicològics i Conductuals de les demències

Existeixen múltiples conductes derivades dels SPCD que poden afectar a les persones amb Alzheimer o altres demències. Moltes d’aquestes són complicades de gestionar tant per a l’entorn cuidador de la persona com per a professionals. Actualment, els SPCD representen la principal raó pel 50% dels ingressos en centres residencials.

A continuació, es mencionen alguns dels més freqüents:

 

Alteracions de l’humor

  • Depressió. Sentiments persistents de tristor, falta d’esperança, sensació de ser una càrrega. Pot causar canvis en l’alimentació, cansament, d’altres SPCD com l’apatia o pèrdues de funcionalitat.
  • Desconnexió amb l’entorn, no mostrar interès per a la realització d’activitats, poca o nul·la expressió emocional.
  • Angoixa habitualment causada per la sensació de pèrdua de control en les situacions quotidianes.
  • Agressivitat. Verbal o física que causa malestar a les persones de l’entorn. Resistència no justificada a rebre ajuda.
  • Desinhibició. Pèrdua de pudor o vergonya a l’hora d’expressar-se tant a nivell verbal com corporal. Pot derivar en conductes sexuals considerades inapropiades.

 

Alteracions vegetatives

  • Son. Alteracions del cicle de la son. Dormir durant el dia i despertar-se a la nit, insomni, son fragmentat, etc.
  • Alimentació. Augment o disminució de l’apetit.

 

Alteracions de la percepció

  • Deliris. Creences o pensaments que no corresponen amb la realitat.
  • Al·lucinacions. Experimentar sensacions i vivències que no són reals, però sense poder discernir entre allò que sí que ho és i allò que no.

 

Alteracions de l’activitat motora

  • Hiperactivitat motora. Moure’s sense explicació aparent, que pot derivar en deambulacions.

 

Origen dels SPCD

No existeix una única causa que deriva en Símptomes Psicològics i Conductuals de les Demències, sinó que hi ha múltiples que es poden classificar en 3 categories: Factors biològics, factors psicològics i factors ambientals.

 

Factors biològics

Són aquells factors que deriven de l’estat de salut biològic de la persona amb demència. Alguns d’ells poden ser causats pel desenvolupament de la pròpia malaltia, com poden ser les alteracions de la son en determinades tipologies de demències. En canvi, els SPCD també poden aparèixer quan existeixen altres patologies que provoquen malestar o dolor, com pot ser una infecció d’orina.

 

Factors psicològics

Aquests solen aparèixer quan les persones diagnosticades procuren gestionar o adaptar-se als canvis que implica la demència i estan relacionats amb la personalitat de cada una d’elles.

Situacions que resulten frustrants com no trobar les paraules adequades, perdre objectes, desorientar-se poden derivar en Símptomes Psicològics i Conductuals com l’apatia o l’agressivitat, entre molts d’altres. Per exemple, una solució per no perdre el fil del discurs és deixar de parlar, en aquest cas, seria una resposta apàtica a la situació frustrant derivada de la demència.

 

Factors ambientals

L’entorn sempre té un paper d’alta importància en el benestar d’una persona, tingui o no demència. Per això és de rellevància proporcionar un entorn segur per a la persona amb Alzheimer ja que és una manera de prevenir SPCDs. Una de les possibles causes de desenvolupar Símptomes Psicològics i Conductuals derivats de factors ambientals és el tracte amb la persona amb demència. Tenir actituds paternalistes, autoritàries, infantilitzadores o ignorar o invalidar els seus sentiments o necessitats poden augmentar els SPCDs.

D’altra banda, l’espai on viu la persona també té una gran influència sobre el seu comportament. Els centres residencials petits, les habitacions individuals, un bon ús de la il·luminació i la reducció del soroll poden disminuir símptomes com l’agressivitat. Per contra, l’ús de subjeccions físiques o altres recursos d’aquesta índole poden augmentar l’agitació o l’ansietat de les persones amb demència.

 

Tractament

Els Símptomes Psicològics i Conductuals són múltiples així com les seves causes, és per això que s’han de tractar des d’un enfocament multidisciplinar i personalitzat.

Per tal de donar amb el tractament adequat és important analitzar els factors que desencadenen els SPCDs, detectar les necessitats no cobertes de la persona amb demència i conèixer quin és el símptoma principal que desenvolupa, tot i que en tingui de secundaris.

Les solucions donades seran específiques de cada persona, però poden incloure la modificació de l’entorn, l’adherència a teràpies no farmacològiques i la possibilitat de medicació per pal·liar els símptomes.

Respecte la utilització de teràpies no farmacològiques es recomana l’estimulació cognitiva grupal, així com metodologies com la reminiscència o la musicoteràpia. L’ús de fàrmacs se sol recomanar quan els SPCD són greus i provoquen un alt malestar a la persona amb demència i al seu entorn. Hi ha de múltiples tipologies segons els símptomes que la persona desenvolupi. Cal consultar al metge abans d’iniciar qualsevol tractament d’aquesta tipologia i es recomana que sigui limitat en el temps, ja que els SPCD solen variar o desaparèixer de forma natural al cap del temps. Per últim, la formació tant de familiars com de professionals dedicats a la cura de persones amb demència és de gran importància per reduir els factors ambientals mencionats amb anterioritat.

 

Més informació

Si vols rebre més informació respecte l’Alzheimer i les demències, et pots subscriure al butlletí de l’entitat. Si ets un familiar d’una persona amb deteriorament cognitiu i t’agradaria saber més sobre els Símptomes Psicològics i Conductuals posa’t en contacte amb l’Àrea de Persona i Família i si ets un professional, et pots formar en SPCDs a través d’un curs específic en la matèria organitzat per Alzheimer Catalunya Fundació.