Píndola de Coneixement: Com detectar i abordar el maltractament cap a les persones grans 

Píndola de Coneixement: Com detectar i abordar el maltractament cap a les persones grans

El maltractament és una lacra que malauradament pateixen masses persones en aquesta societat. Existeixen moltes formes d’exercir maltractament així com també es poden diferenciar certs col·lectius més propensos a patir-los. La violència masclista és un dels casos més coneguts, així com també les discriminacions cap al col·lectiu LGTBI +.  

Les persones grans són un altre grup social que degut a certs factors com la solitud, la dependència o les demències té més possibilitats d’acabar sent víctima de maltractament. D’altra banda, degut a les seves necessitats específiques poden patir certes tipologies de maltractament menys habituals en altres col·lectius.  

Actualment es detecten entre 10 i 12 casos de maltractament en persones majors de 65 anys per cada 1.000 habitants i les xifres creixen conforme augmenta l’edat i el nivell de dependència.  

Conèixer les diverses formes de maltractament que existeixen i saber detectar-les pot suposar un canvi diferencial en la vida de les persones grans que es troben immerses en aquesta situació. Donar-los-hi suport és una responsabilitat col·lectiva.  

Tipologies de maltractament 

El maltractament físic i el maltractament psicològic són dues de les tipologies de maltractament més conegudes. Més enllà de cops i empentes, també es considera maltractament físic la desnutrició, l’alimentació forçada o l’impediment de la llibertat de moviment d’una persona. La violència psicològica en canvi és aquella que s’exerceix a partir d’amenaces, humiliacions, insults, crits, aïllament, etc.  

La forma més senzilla de detectar violència física és observar marques, blaus o cremades en el cos de la persona afectada. En el cas de la violència psicològica cal estar alerta dels nivells d’estrès, angoixa, tristesa o por que pugui tenir la víctima.  

El maltractament sexual és una altra tipologia de violència de la que les persones majors de 65 anys no queden exemptes. Això és qualsevol contacte sexual sense consentiment. Violacions, tocaments i fotografies no volgudes són alguns exemples. Aquesta tipologia de maltractament és molt difícil de detectar sense la declaració de la víctima. Per la qual cosa no jutjar ni culpabilitzar a la persona afectada és essencial per acabar amb aquest tipus de violència.  

L’explotació financera o el maltractament econòmic és una de les violències més freqüents que pateixen les persones grans. Consisteix en utilitzar els diners d’una persona sense el seu consentiment o de forma il·legal, com són les estafes, i en forçar la modificació de documentació legal, com el testament. La pèrdua de patrimoni, els moviments bancaris no habituals, les compres de productes no necessaris són alguns factors que ens poden indicar si una persona es troba en una situació d’explotació financera.  

L’ús de fàrmacs de forma incorrecta també es considera maltractament, en aquest cas maltractament farmacològic ja que els seus efectes sobre la persona afectada poden ser negatius. L’ús de medicació sense prescripció mèdica o la negació d’un medicament també entren dins d’aquesta categoria. Que una persona tingui somnolència o desorientació de forma habitual o, contràriament, estigui inquieta o sobreexcitada pot indicar un mal ús de la medicació.  

La negligència és també una forma de maltractament i fa referència a no atendre les necessitats bàsiques de la persona afectada. La manca d’higiene tant personal com de l’habitatge on viu, portar la roba bruta, no tenir materials bàsics per a la persona com pròtesis auditives, dentals o ulleres són exemples de negligència.  

Per últim, l’abandonament és una altra causa de maltractament. Consisteix en renunciar voluntàriament a cuidar d’una persona, obligant a aquesta a residir en una institució, hospital, residència o al carrer, en casos extrems.  

Perfil de qui exerceix el maltractament 

A l’Estat Espanyol, el cuidador principal sol ser el perpetrador del maltractament. En la majoria de casos, les situacions de maltractament es deuen a la falta de formació en cures i a l’estrès provocat per aquesta responsabilitat, per la qual cosa no hi ha voluntat expressa d’exercir maltractament.  

En l’àmbit institucional, fins el 45% dels professionals reconeix haver tingut alguna conducta maltractant i un 35% admet haver estat testimonis d’abusos físics. El percentatge augmenta fins al 80% quan es pregunta sobre abusos psicològics.  

Com actuar en cas de detectar un cas de maltractament a persones grans 

Si detectes que una persona gran està patint maltractament, contacta amb els serveis socials o el CAP de la zona. El teu suport pot ser essencial per aturar la situació.  

Alzheimer Catalunya Fundació i abordatge al maltractament 

Aquest mes d’octubre la fundació inicia a la ciutat de Terrassa el projecte CANALS, orientat a donar coneixement i eines als botiguers de diversos barris de la ciutat per a detectar casos de maltractament en persones grans entre el veïnat. L’objectiu del projecte és aconseguir que els comerciants es converteixin en agents actius de detecció de casos de maltractament a persones grans.